Algemene Voorwaarden

Algemene (leverings)voorwaarden NieuwJudopak.nl

Prijzen

 • Alle op de site vermelde prijzen zijn vermeld onder voorbehoud van typefouten en van door derden aangebrachte wijzigingen.
 • Voor de door partijen gesloten overeenkomsten gelden de prijzen en de voorwaarden van de besteldatum, mits de betaling niet later plaatsvindt dan 30 dagen na besteldatum en het artikel nog op voorraad is.
 • Prijzen op de site zijn inclusief B.T.W., tenzij anders is overeengekomen.
 • Van de in de shop vermelde kortingregelingen kunt u alleen gebruik maken als u aan de bij de korting vermelde regels hebt voldaan. Indien dat niet het geval is, dan zal de koop-verkoop worden ontbonden.

Betalingen

 • Alle orders voor particulieren worden uitsluitend aangeboden/afgeleverd nadat het totaalbedrag is ontvangen op het vermelde bankrekening van Nieuwjudopak.nl
 • Alle betalingen voor sportscholen/verenigingen (bedrijven) dienen binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden, zonder aftrek en verrekening, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
 • Budomatten, puzzelmatten e.d. voor bedrijven/organisaties worden uitsluitend aangeboden/afgeleverd nadat het totaalbedrag is ontvangen op het vermelde bankrekening van Nieuwjudopak.nl. Bij de eerste bestelling is 50% aanbetaling verplicht.
 • Indien de koper niet aan zijn verplichting tot betaling voldoet, is de verkoper gerechtigd de uitvoering van zijn verplichtingen uit deze en alle verdere met de koper gesloten overeenkomsten op te schorten.
 • Indien de koper zijn verplichting tot betaling niet nakomt, is hij vanaf de vervaldatum van de betreffende factuur een rente, welke gelijk is aan de alsdan geldende wettelijke rente, verschuldigd.
 • Alle kosten met betrekking tot de invordering van het door koper verschuldigde en niet tijdig betaalde, zijn voor rekening van koper. De buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste 15% van het verschuldigde bedrag, exclusief B.T.W., en zijn reeds verschuldigd en opeisbaar zodra de vordering ter incasso uit handen is gegeven.
 • Verkoper is gerechtigd om voor koper een maximum – kredietlimiet vast te stellen.
 • Bij overschrijding van deze kredietlimiet zal verkoper de uitvoering van zijn verplichtingen opschorten.

Retourneren

 • Indien het product een gebrek bevat als gevolg van fabricage- en productiefouten en gehandeld is volgens het vermelde bij ‘Aansprakelijkheid Artikel en Garantie’, is het mogelijk het product te retourneren. Zodra het product is ontvangen zal, mits voorradig, een vervangend exemplaar worden toegestuurd. Indien niet voorradig zal een alternatief worden aangeboden, dan wel de betaling worden teruggestort.
 • Indien u het product retourneert, omdat het de juiste maat heeft, dan kunt u het artikel, mits ongebruikt en in de originele verpakking, retour sturen naar: NIEUWJUDOPAK.NL
  Vliehors 96
  2134 XN Hoofddorp.
  Als het artikel moet worden omgeruild voor een andere maat dan kun u 7 euro bijvoegen voor het opnieuw toesturen van de juiste maat. Let op! U kunt alleen met toestemming in overleg en met toestemming artikelen retour sturen. U kunt contact opnemen met de klantenservice via klantenservice@nieuwjudopak.nl. Producten die zijn gewassen of gedragen kunnen niet geretourneerd worden.

Levering

 • Opgegeven levertijden zijn te allen tijde vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 • De kosten van aflevering zijn voor de koper, tenzij anders overeengekomen.
 • De levering geschiedt op de door partijen overeengekomen plaats.
  Het risico voor de te leveren goederen gaat op koper over bij aflevering van de goederen op de plaats van aflevering.
 • Aflevering elders dan overeengekomen alsmede retourzendingen geschieden voor rekening en risico van koper.
 • Indien de levering van de goederen door de koper wordt geweigerd, gaat het risico van de goederen over naar de koper en kan de verkoper directe betaling vorderen.

Eigendomsvoorbehoud

 • Zolang de koper niet volledig aan al zijn betalingsverplichtingen jegens verkoper heeft voldaan, blijft de verkoper eigenaar van alle verkochte en/of geleverde goederen.
 • De koper heeft niet het recht de goederen op enigerlei wijze te verpanden zolang niet volledige betaling aan verkoper heeft plaatsgevonden.
 • Indien de koper zijn betalingsverplichtingen niet nakomt, heeft de verkoper het recht de hem in eigendom toebehorende goederen terug te nemen.

Aansprakelijkheid Artikel en Garantie

 • De verkoper is niet aansprakelijk voor schade indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na kennis te hebben genomen van de schade oorzaak de verkoper per aangetekend schrijven voor de schade aansprakelijk heeft gesteld.
 • De verkoper is niet aansprakelijk voor schade vanwege het niet, niet tijdig of niet behoorlijk uitvoeren van een opdracht, behoudens en voor zover koper kan aantonen dat er sprake is van opzet.
 • Garantietermijn is voor de meeste goederen drie maanden, behalve als anders schriftelijk tussen verkoper en koper is overeengekomen.
 • Indien de door verkoper verstrekte garantie goederen betreft die door een derde werd geproduceerd, en de termijn korter is dan door verkoper gehanteerde termijn, dan is de garantie beperkt tot de termijn die door de producent van de goederen ervoor wordt verstrekt. Verkoper zal uitdrukkelijk deze garantietermijn vermelden.
 • Elke vorm van garantie van de verkoper vervalt indien de goederen worden gebruikt anders dan waartoe zij zijn bestemd of anders dan volgens voorschrift, zoals onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de goederen, gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag, onjuist onderhoud aan de goederen door koper en/ of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van verkoper, de koper of derden aan het goed wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. Koper komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar verkoper geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen).
 • Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van verkoper daardoor gevallen, integraal voor rekening van koper.

Aansprakelijkheid Algemeen

 • Verkoper is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door het niet functioneren van de website als gevolg van welke oorzaak dan ook.
X